Selecteer een pagina

PRIVACY VERKLARING

Praktijk voor Haptotherapie Marjolein Dekker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De praktijk voor haptotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Als Praktijk voor haptotherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten wordt door de Praktijk voor haptotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;
• Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De behandelovereenkomst die we mondeling zijn aangegaan;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Praktijk voor haptotherapie de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam en voorletters;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Telefoonnummer;
• Adres, postcode en woonplaats;
• E-mailadres;
• Relatienummer van de zorgverzekeraar;
• Gegevens over uw gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor haptotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 20 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door de Praktijk voor haptotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De behandelovereenkomst die we mondeling zijn aangegaan;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal de Praktijk voor haptotherapie de volgende persoonsgegevens van u bewaren:

• Voornaam en voorletters;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Telefoonnummer;
• Adres, postcode en woonplaats;
• E-mailadres;
• Relatienummer van de zorgverzekeraar;
• Gegevens over uw gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door de Praktijk voor haptotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 40 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Ik zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) enkel en alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Praktijk voor haptotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens de Praktijk voor haptotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
• Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Ik maak back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacy beleid andere websites

Op www.marjoleindekker.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de betreffende websites.

Wijzigingen privacy verklaring

Ik behoud me te allen tijde het recht voor deze privacy verklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig de privacy verklaring op deze website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

• Om de website beter te laten functioneren;
• Om het gebruik van de website makkelijker te maken;
• Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op mijn website.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan alstublieft contact met mij op!

Met vriendelijke groet,
Marjolein Dekker
Noorderplein 7
7412 VS Deventer
Telefoonnummer: 06-51336242
E-mail: info@marjoleindekker.nl